Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก เกี่ยวกับ อบจ. คณะผู้บริหาร ส่วนราชการภายใน ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ

โครงสร้างองค์กร
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ส่วนราชการภายใน

ข้อมูลทั่วไป
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความสามารถในการให้บริการ
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุงรวมลิงค์
โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ
หน่วยงานราชการจังหวัด
เว็บไซต์ อบจ. ทั่วประเทศ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
01229574

ผู้ดูแลระบบ

 

 

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2558 ดาวน์โหลด

- และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2558   ดาวน์โหลด

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลด

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลด

- ผลการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และค่าบริการตลาดเมืองใหม่ช่องสะงำ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลด

- ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2559 ดาวน์โหลด

- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559  ดาวน์โหลด

- การอนุมัติใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดประกาศ  ดาวน์โหลดแผน

- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด

- ประกาศรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติ ประจำปี 2558 

     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติปี 2558 ดาวน์โหลด

     วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ตามข้อบัญญัติปี 2558 ดาวน์โหลด

       วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ตามข้อบัญญัติปี 2558 ดาวน์โหลด

       วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา ตามข้อบัญญัติปี 2558 ดาวน์โหลด

      วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา ตามข้อบัญญัติปี 2558 ดาวน์โหลด

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างรอบเดือน มกราคม 2559 ดาวน์โหลด

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด

- ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด

- ประกาศ การอนุมัติใช้แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด

- ประกาศรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

     รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด

      วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด

     วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด

     วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา(e-Auction) ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด      

- ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ดาวน์โหลด

- ประกาศ การอนุมัติใช้แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ดาวน์โหลด

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด 

- ประกาศ การอนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด

- ประกาศ การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลด

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) ดาวน์โหลด

- ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบ ผด.3 งวดที่ 1 (ต.ค.59 - มี.ค.60) ดาวน์โหลด

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบ ผด.6 งวดที่ 1 (ต.ค.59 - มี.ค.60) ดาวน์โหลด

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) มนรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) (กู้เงินทุนส่งเสริมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก.ส.อ.)ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) (กุ้เงินทุนส่งเสริมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก.ส.อ.) ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 5) (กู้เงินทุนส่งเสริมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก.ส.อ.)ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) (กู้เงินทุนส่งเสริมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก.ส.อ.)ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 6) ดาวน์โหลด

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 7) ดาวน์โหลด

 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบ ผด.3 งวดที่ 2 (เม.ย.60 - มิ.ย.60) ดาวน์โหลด

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  งวดที่ 3 (เม.ย.60 - มิ.ย.60)ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 5) ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 8) ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 9) ดาวน์โหลด

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 6) ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 10) ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 11) ดาวน์โหลด

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 12) ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 13) ดาวน์โหลด

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  งวดที่ 4 (ก.ค.60 - ก.ย.60) ดาวน์โหลด

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบ ผด.3 งวดที่ 3 (ก.ค.60 - ก.ย.60) ดาวน์โหลด

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

ประกาศรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

     วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด    

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ปรับแผน ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลด

- ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ปรับแผน ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 5) ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 6) ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติมฉบับที่ 3) ดาวน์โหลด

- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ปรับแผน ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลด

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบ ผด.3 งวดที่ 1 (ต.ค.60 - มี.ค.61) ดาวน์โหลด

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  งวดที่ 2 (ม.ค.61 - มี.ค.61) ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 7) ดาวน์โหลด

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 8) ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติมฉบับที่ 4) ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 9) ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 10) ดาวน์โหลด

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 11) ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติมฉบับที่ 5) ดาวน์โหลด

- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 12) ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติมฉบับที่ 6) ดาวน์โหลด

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  งวดที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย.61) ดาวน์โหลด

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบ ผด.3 งวดที่ 2 (เม.ย.61 - มิ.ย.61) ดาวน์โหลด

- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 13) ดาวน์โหลด

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

- ประกาศ อนุมัติใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด


17 ตุลาคม 2561
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Organization

350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์: 045-814676 แฟกซ์: 045-814677 Email: prsisaket@gmail.com