Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก เกี่ยวกับ อบจ. คณะผู้บริหาร ส่วนราชการภายใน ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ

โครงสร้างองค์กร
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ส่วนราชการภายใน

ข้อมูลทั่วไป
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความสามารถในการให้บริการ
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุงรวมลิงค์
โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ
หน่วยงานราชการจังหวัด
เว็บไซต์ อบจ. ทั่วประเทศ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
01246166

ผู้ดูแลระบบ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
   นายวิชิต  ไตรสรณกุล  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

 นายมานะพันธ์   อังคสกุลเกียรติ  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

   นายวิเชียร   ถิระเลิศพานิชย์  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

 นายอภิศักดิ์   แซ่จึง  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ


 

 


หัวหน้าส่วนราชการ

 นายดนัย  วัฒนปาณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

 


นายปรีชา  ศักดิวงษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

 


 

 

 


ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
นายวีระ  ไตรสรณกุล
นายพรชัย  มณีนิล
พลเอกวรพันธ์   วรศักดิ์โยธิน

 

 


เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ


นายนพดล  ตั้งพูนผลสวัสดิ์
 นายอาสพลธ์  สรรณ์ไตรภพ
นางสาวสุดารัตน์   เจริญประเสริฐ

 

 


ฝ่ายนิติบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
       นายวิสุทธิ์ชาติ   ปัญญาทรงรุจิ      
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
                 นายอธิคม  เจ็งตระกูล                  
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
นายประสงค์   จริยาวัฒนชัยกุล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษนายดนัย   วัฒนปาณี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
 

 


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ


                         
   นายรัฐวิทย์   อังคสกุลเกียรติ             นายฤทธิชัย   ชาลากูลพฤฒิ      
ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 1                ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 2                         
   นายทนง   สุรนารถ                      นายคฑายุทธ   แซ่เตีย
       ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 3         ส.อบจ.อำเภอกันทรลักษ์ เขต 1                      
            นายวิเชียร  ชุมอินทอง           นายประสงค์  จริยาวัฒนชัยกุล   
         ส.อบจ.อำเภอกันทรลักษ์ เขต 2        ส.อบจ.อำเภอกันทรลักษ์ เขต 3    


                         
นายยงศักดิ์   ตั้งพูนผลสวัสดิ์              นายวรรณดี   วงษญาติ
    ส.อบจ.อำเภอกันทรลักษ์ เขต 4       ส.อบจ.อำเภอกันทรลักษ์ เขต 5
                        
 นางกัญญ์พิดา   เพียรกสิโภคิน           นายธนกฤช   จิริวิภากร  
                    ส.อบจ.อำเภออุทุมพรพิสัย เขต 1     ส.อบจ.อำเภออุทุมพรพิสัย เขต 2              
                           
นายประจวบ   วงศ์ใหญ่                    นายชัยพร   จงจรูญเกียรติ  
ส.อบจ.อำเภอกันทรารมย์ เขต 1         ส.อบจ.อำเภอกันทรารมย์ เขต 2                           
นายกิตติ   ทองตันวรภัทร             นางสาวธนาภรณ์   ไชยโพธิ์  
 ส.อบจ.อำเภอขุขันธ์ เขต 1              ส.อบจ.อำเภอขุขันธ์ เขต 2    


 
                           
 นางทิพย์ลดา   สมทอง                     นายวสันต์   จิตสัมฤทธิ์  
ส.อบจ.อำเภอขุขันธ์ เขต 3           ส.อบจ.อำเภอขุขันธ์ เขต 4
                            
นายอรรควิช   คุโรปการนันท์                   -ว่าง-               
                              ส.อบจ.อำเภอขุนหาญ เขต 1                 ส.อบจ.ขุนหาญ เขต 2                                           

                             
นายชิษณุพงษ์   รัตนะกมลเศรษฐ         นายการุณ   สุจริตประภากร         
ส.อบจ.อำเภอปรางค์กู่ เขต 1            ส.อบจ.อำเภอปรางค์กู่ เขต 2

                            
นายยุทธศักดิ์   เย็นใจ                    นายอภิสิทธิ์   แซ่อึ้ง
ส.อบจ.อำเภอราษีไศล เขต 1       ส.อบจ.อำเภอราษีไศล เขต 2 

                            
นายวิสุทธิ์ชาติ   ปัญญาทรงรุจิ              นายเดโช   ห่อหุ้ม   
         ส.อบจ.อำเภอไพรบึง                 ส.อบจ.อำเภอยางชุมน้อย    


                                
นายอธิคม   เจ็งตระกูล                       นายวุฒิเดช   ทองพูน  
     ส.อบจ.อำเภอห้วยทับทัน                     ส.อบจ.อำเภอวังหิน        

                              
  นายสราวุธ   ปัญจศุภวงศ์                      นายคำ  คำผง         
 ส.อบจ.อำเภอบึงบูรพ์                    ส.อบจ.อำเภอน้ำเกลี้ยง

                           
นายอนุวัฒน์   ธรรมพร                   นายณัฐพล   ทรงทัน 
  ส.อบจ.อำเภอภูสิงห์                   ส.อบจ.อำเภอศรีรัตนะ

                             
  นายวิชัย   สุทธาคงคูณธนา               นายสมหวัง   พุ่มไม้     
ส.อบจ.อำเภอโนนคูณ                     ส.อบจ.อำเภอพยุห์


                           
 นายประจวบ   กิจไพบูลย์ชัย                 นายธนัท   สัมโย      
 ส.อบจ.อำเภอเบญจลักษ์            ส.อบจ.อำเภอเมืองจันทร์

                           
     นายประวิตร์   ติยวรนันท์              นางสาวภัทร์ธนัญ   แซ่จึง  
 ส.อบจ.อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ              ส.อบจ.อำเภอศิลาลาด   
 

07 สิงหาคม 2561
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Organization

350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์: 045-814676 แฟกซ์: 045-814677 Email: prsisaket@gmail.com