Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก เกี่ยวกับ อบจ. คณะผู้บริหาร ส่วนราชการภายใน ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ

โครงสร้างองค์กร
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ส่วนราชการภายใน

ข้อมูลทั่วไป
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความสามารถในการให้บริการ
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุงรวมลิงค์
โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ
หน่วยงานราชการจังหวัด
เว็บไซต์ อบจ. ทั่วประเทศ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
01229586

ผู้ดูแลระบบ

 

นโยบาย
นายวิชิต ไตรสรณกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

              จากการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 กระผม นายวิชิต ไตรสรณกุล ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษให้กลับมาทำหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และเข้ามาบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษอีกวาระหนึ่ง

           ในโอกาสนี้ กระผมขอขอบพระคุณพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษที่ได้ให้ความไว้วางใจจากกระผมให้ทำหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษทุกคนพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ร่วมแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดศรีสะเกษ ในการพัฒนาและจัดทำบริการสาธารณะในท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน บรรเทาความเดือดร้อน และมุ่งมั่นรับใช้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษทุกท่าน

           กระผม ขอสานต่อนโยบายเดิมที่เคยแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ในสมัยที่ผ่านมา และขอเสนอนโยบายใหม่ ได้แก่

1. นโยบายด้านการศึกษา จะพัฒนาและส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ทุกด้านโดยเน้นความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่เป็นกำลังหลักในการพัฒนาชาติ ในอนาคตและเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเสรีและการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยเชื่อมโยงกับการค้า การเกษตร การท่องเที่ยวและกีฬา และการร่วมมือทางเศรษฐกิจชายแดน เพื่อผลักดันให้จังหวัดศรีสะเกษเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบของภูมิภาคและก้าวสู่เวทีระดับโลก

3. นโยบายด้านสังคม  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ทำนุบำรุงศาสนา กีฬาและนันทนาการ ฟื้นฟูศิลปะและสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสาธารณะสุข สวัสดิการ สังคม ส่งเสริมด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นสังคมแห่งความสุขความสามัคคี

4. นโยบายด้านทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากร ดิน น้ำ ป่าไม้ ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทน การบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อม  

5. นโยบายการบริหารจัดการ  ส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล สร้างความสัมพันธ์ด้านต่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความตระหนักและความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

           ซึ่่งกระผม ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษและประชาชนได้รับทราบแนวนโยบายในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 กระผม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะมุ่งมั่นทำหน้าที่ให้ดีที่สุด บริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษตามหลักธรรมาภิบาล จะนำความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สุขของชาวจังหวัดศรีสะเกษสูงสุด

                                                                                            

            

           (นายวิชิต  ไตรสรณกุล)        

 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

 


 

 

 

 

 

 


17 กันยายน 2561
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Organization

350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์: 045-814676 แฟกซ์: 045-814677 Email: prsisaket@gmail.com