Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก เกี่ยวกับ อบจ. คณะผู้บริหาร ส่วนราชการภายใน ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ

โครงสร้างองค์กร
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ส่วนราชการภายใน

ข้อมูลทั่วไป
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความสามารถในการให้บริการ
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุงรวมลิงค์
โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ
หน่วยงานราชการจังหวัด
เว็บไซต์ อบจ. ทั่วประเทศ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
01133938

ผู้ดูแลระบบ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการค่าจ้างทำแอนิเมชั่น (Animation) ตามโครงการเทศบาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษประจำปี 2561

22 กุมภาพันธ์ 2561


  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการค่าจ้างทำชุดแสดง ตามโครงการเทศบาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2561

22 กุมภาพันธ์ 2561


  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการค่าจ้างทำอุปกรณ์การแสดง ตามโครงการเทศบาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษประจำปี 2561

22 กุมภาพันธ์ 2561


  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเทศบาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษประจำปี 2561

22 กุมภาพันธ์ 2561


  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กุมภาพันธ์ 2561


  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างทำอุปกรณ์การแสดง โครงการเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กุมภาพันธ์ 2561


  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างทำชุดแสดง โครงการเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กุมภาพันธ์ 2561


  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างทำแอนิเมชั่น (Animation) โครงการเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กุมภาพันธ์ 2561


  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนดงรักวิทยา ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 กุมภาพันธ์ 2561


  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 กุมภาพันธ์ 2561


  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 กุมภาพันธ์ 2561


  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลขะยูง-เขตตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

16 กุมภาพันธ์ 2561


  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนดู่ หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรง-บ้านหนองแมว หมู่ที่ 4 ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

16 กุมภาพันธ์ 2561


  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย - บ้านโซงเลง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

16 กุมภาพันธ์ 2561


  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสมอ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ชัย - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

16 กุมภาพันธ์ 2561


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101]
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Organization

350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์: 045-814676 แฟกซ์: 045-814677 Email: prsisaket@gmail.com