Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก เกี่ยวกับ อบจ. คณะผู้บริหาร ส่วนราชการภายใน ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ

โครงสร้างองค์กร
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ส่วนราชการภายใน

ข้อมูลทั่วไป
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบสำรวจความคิดเห็น
ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐ
 มาก
 ปานกลาง
 น้อยรวมลิงค์
โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ
หน่วยงานราชการจังหวัด
เว็บไซต์ อบจ. ทั่วประเทศ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
01276961

ผู้ดูแลระบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมเปิดโครงการคลองสวย น้ำใส บ้านสวย เมืองสุข ดุจน้ำพระทัยพระราชินี


อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมเปิดโครงการคลองสวย น้ำใส บ้านสวย เมืองสุข ดุจน้ำพระทัยพระราชินี

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ที่คลองอิสาณเขียว(ห้วยตาเมา) บ้านหนองแปน หมู่ที่ 5 ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายทิวา รุ้งแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเปิดโครงการคลองสวย น้ำใส บ้านสวย เมืองสุข ดุจน้ำพระทัยพระราชินี โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระมหาสง่า ปภสฺสโร วัดสุเทพนิมิต บ้านหนองแปน ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน นักเรียนและชาวตำบลกำแพงเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ทั้งนี้ตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่กำหนดให้มีการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภคเพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยให้ความสำคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดให้มีโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้แนวคิด “มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้” โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ “ โครงการคลองสวย น้ำใส” ซึ่งเป็นภารกิจรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน เส้นทางคมนาคม สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งรัฐบาลได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งในส่วนของการจัดหาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ สำรวจสิ่งก่อสร้างที่ขวางทางน้ำไหล และการจัดการปัญหาผักตบชวารวมทั้งพืชต่างๆ ที่เป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งของปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขการจัดการเรื่องน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงร่วมกับอำเภออุทุมพรพิสัยอเทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ ชมรมคนรักในหลวงโรงเรียนกำแพง ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ สภาพัฒนาสตรีจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ สก.สค.ศรีสะเกษ มูลนิธิหลวงปู่สรวง สภาเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีองค์กรเครือข่าย จัดทำโครงการคลองสวย น้ำใส บ้านสวย เมืองสุข ดุจน้ำพระทัยพระราชินี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อสนองพระราชดำรัสและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
3. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่
5. เพื่อลดปัญหาผักตบชวาและน้ำท่วมขังในพื้นที่
6. เพื่อสร้างความตระหนักและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน
โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำต่างๆ เป็นการทำความสะอาดคลองอิสาณเขียว (ลำห้วยตาเหมา) ซึ่งมีความยาว 2,600 เมตร และเป็นเขตอภัยทาน 600 เมตร โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน

ข่าวและภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดฯ อบจ.ศรีสะเกษประกาศวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2561

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Organization

350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์: 045-814676 แฟกซ์: 045-814677 Email: prsisaket@gmail.com