Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก เกี่ยวกับ อบจ. คณะผู้บริหาร ส่วนราชการภายใน ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ

โครงสร้างองค์กร
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ส่วนราชการภายใน

ข้อมูลทั่วไป
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความสามารถในการให้บริการ
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุงรวมลิงค์
โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ
หน่วยงานราชการจังหวัด
เว็บไซต์ อบจ. ทั่วประเทศ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
01229592

ผู้ดูแลระบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

อบจ.ศรีสะเกษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ยึดหลัก “บ ว ร” บ้าน วัด โรงเรียน


อบจ.ศรีสะเกษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ OTOP องค์การบริการส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ พระราชธรรมสารสุธี รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ประจำปี 2561 โดยมีนายอดิศักดิ์ ทองจันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  นายทิวา รุ้งแก้ว ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคีเครือข่ายหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียนศีล 5 จังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการประสานงานเพื่อการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ พุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ มูลนิธิ พ.ศ.ช. มูลนิธิหลวงปู่สรวง ศูนย์สิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ และองค์การเครือข่ายได้บูรณาการโครงการหมู่บ้านศีล 5 กับโครงการตามรอยพ่ออย่างพอเพียงให้เป็นโครงการ “โรงเรียน/หมู่บ้าน/ชุมชนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ได้ยึดหลัก “บ ว ร” บ้าน วัด โรงเรียน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจนเกิดชุมชนต้นแบบ “โรงเรียน หมู่บ้าน/ชุมชน ศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” ขึ้น

โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการเสวนาหัวข้อ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คิด ทำ นำ เปลี่ยน และหัวข้อ การบูรณาการศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาแบบ บวร โดยพระราชธรรมสารสุธี รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระดร.บุญชู ติกฺกญาโณ พระมหาสง่า ปภสฺสโร พระธรรมนิเทศ นายประดิษฐ์ พรหมเสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ และกิจกรรมฝึกอบรมการทำชีวภัณฑ์อินทรีย์ ประกอบด้วยฐานที่ 1 การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ฐานที่ 2 การทำปุ๋ยโบกาชิ และฐานที่ 3 การทำไตรโคเดอร์มา พร้อมทั้งประเมินครอบครัวต้นแบบศีลห้า ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ปี พ.ศ. 2561 และประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษามหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ปี พ.ศ. 2561ประกาศวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Organization

350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์: 045-814676 แฟกซ์: 045-814677 Email: prsisaket@gmail.com