Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก เกี่ยวกับ อบจ. คณะผู้บริหาร ส่วนราชการภายใน ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ

โครงสร้างองค์กร
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ส่วนราชการภายใน

ข้อมูลทั่วไป
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความสามารถในการให้บริการ
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุงรวมลิงค์
โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ
หน่วยงานราชการจังหวัด
เว็บไซต์ อบจ. ทั่วประเทศ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
01218960

ผู้ดูแลระบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

อบจ.ศรีสะเกษ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านงานสารบรรณ ประจำปี 2561


วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านงานสารบรรณ ประจำปี 2561 โดยมีนายดนัย วัฒนปาณี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร อ.เบญจวรรณ พลชัย นิติกรชำนาญการ และ อ.วีราภรณ์ ชินวงศ์ นิติกรชำนาญการ จากสำนักกฏหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดย นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติร่วมรับฟังการบรรยายและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างพนักงานในสังกัด จำนวนกว่า 200 คน

นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า งานสารบรรณ เป็นงานที่สำคัญที่ส่วนราชการ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการทำลาย โดยจะเกี่ยวข้องตั้งแต่การอ่าน เขียน จด สรุป ย่อเรื่อง และพิมพ์ เพื่อสื่อสารให้บุคคลอื่นเข้าใจ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเรื่องนั้น ๆ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าว ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฏหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารเอกสาร จึงได้จัดการฝึกอบรมขึ้น เพื่อให้บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจในหลักของ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการรูปแบบต่าง ๆ ที่ถูกต้องได้พัฒนาทักษะ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกันโดยการติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหน่วยงานต่อไปประกาศวันที่ 20 มีนาคม 2561

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Organization

350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์: 045-814676 แฟกซ์: 045-814677 Email: prsisaket@gmail.com