Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก เกี่ยวกับ อบจ. คณะผู้บริหาร ส่วนราชการภายใน ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ

โครงสร้างองค์กร
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ส่วนราชการภายใน

ข้อมูลทั่วไป
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความสามารถในการให้บริการ
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุงรวมลิงค์
โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ
หน่วยงานราชการจังหวัด
เว็บไซต์ อบจ. ทั่วประเทศ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
01246152

ผู้ดูแลระบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

อบจ.ศรีสะเกษ บูรณาการร่วม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดการของเสียอันตรายในชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ตามนโยบายจังหวัดสะอาด ประจำปี 2561


อบจ.ศรีสะเกษ บูรณาการร่วม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดการของเสียอันตรายในชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ตามนโยบายจังหวัดสะอาด ประจำปี 2561 เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยและขยะปนเปื้อนที่เป็นอันตรายอย่างถูกวิธี

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย บ้านหนองสาด อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายวิเชียร ถิระเลิศพานิชย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ ทองจันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายปรีชา พรมทา ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย การจัดการของเสียขยะอันตรายชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ตามนโยบายจังหวัดสะอาด ประจำปี 2561 และแผนปฏิบัติ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560)

โดยรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ประจำปี 2561 เพื่อเป็นแผนในการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทการบริการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ปี 2559-2564 ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "ศรีสะเกษสะอาด" ประจำปี 2561 โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลางทาง คือ การจัดทำระบบเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยใช้หลัก 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ และหลักการประชารัฐ โดยมีเป้าหมายการจัดการของเสียอันตรายชุมชน คือ การจัดตั้งจุดรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนในทุกชุมชนอย่างน้อยชุมชนละ 1 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

นายวิเชียร ถิระเลิศพานิชย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวเพิ่มเติมว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ รับแนวนโยบายในการดำเนินการตามแผนแม่บทการบริการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการของเสียอันตรายชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ ตามนโยบายจังหวัดสะอาด ประจำปี 2561 โดยรวบรวมขยะอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ภายในจังหวัดศรีสะเกษ ไปกำจัด ณ สถานที่กำจัดขยะอันตรายที่ถูกต้องตามหลักวิชาการที่จังหวัดสระบุรีต่อไปประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2561

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Organization

350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์: 045-814676 แฟกซ์: 045-814677 Email: prsisaket@gmail.com