องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

บทความและงานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการสอนผสมผสานแบบร่วมมือโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ผู้วิจัย นายยิ่งวัฒน์ พิสุทธิ์จิระธาดา สถานศึกษา โรงเรียนราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ Communicative Language Teaching (CLT) เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย นายยิ่งวัฒน์ พิสุทธิ์จิระธาดา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราษีไศล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่องานวิจัย การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีแบบร่วมมือโดยใช้ศูนย์การเรียน เรื่อง การทำปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย นางสมบัลย์ แก้วงาม ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูทางการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัย : นายธนาชัย ไชยสัตย์

บทคัดย่อ รายงานผลการใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัย : นายธนาชัย ไชยสัตย์

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นเรียนของนักเรียนโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ผู้วิจัย : นายก่อพงศ์ พรหมทาตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิด กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นางอรอมล เอกฉัตรไชยขันธ์ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีที่วิจัย 2561

การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นางอรอมล เอกฉัตรไชยขันธ์ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราษีไศล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีที่วิจัย 2560

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางร่วมมือร่วมคิดปลูกจิตเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัย : นางกัญญาภัค ศรีดี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไตรมิตร ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่พิมพ์ : 2560

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ วิชาภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ แบบร่วมมือตามวิธี STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยนางกัญญาภัค ศรีดี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไตรมิตร อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่อง การเขียนภาพระบายสีน้ำ รายวิชา จิตรกรรมสีน้ำ รหัสวิชา ศ 32202 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยนายจักรกฤษณ์ ศรีอินทร์ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนไตรมิตร อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน หน่วยการเรียนรู้ งานเกษตร เรื่อง เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย นางวรรณภา ศรีอินทร์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไตรมิตร อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฆษฎี Constructivism ร่วมกับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) โดย นางชิดชนก คำทาสี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก (Graphic organizers) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นางชิดชนก คำทาสี ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านพินิจสาร ผู้วิจัย : นางยุพิน โสพัฒน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม

ผลการการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับการสอนแบบ KWL – Plus รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัย : นางยุพิน โสพัฒน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม ปีที่พิมพ์ 2560
บทคัดย่อ
ปกชุดที่ 1

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัย : นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ ปีที่พิมพ์ 2561
บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัย : นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ ปีที่พิมพ์ 2561
บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560 ผู้วิจัย : นายธงชัย เหมเกียรติกุล ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
บทคัดย่อ

รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2559 ผู้วิจัย : นายธงชัย เหมเกียรติกุล ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
บทคัดย่อ

รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนบ้านปราสาท เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัย : นางอาภัสสร เจริญศิริ ครูโรงเรียนบ้านปราสาท
คู่มือครูชุดที่ 5
บทคัดย่อ

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพผู้เรียน โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัย : นายศึก ลูกอินทร์
บทคัดย่อ

การประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัย : นางปาณิสรา รองเมือง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
คู่มือลดเวลาเรียนเผยแพร่
บทคัดย่อ

ผลการใช้ชุดการเรียนรู้ร่วมกับวิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD สาระภูมิศาสตร์เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มสาระการ ผู้วิจัย : นางสาวอมรพิสมัย ศรีดี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนไตรมิตร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ชุดการเรียนรู้ เล่มที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (ต่อ)
ชุดการเรียนรู้ เล่มที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดเชิงออกแบบที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย : นางปนัดดา หล้าคำ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน วิชาสังคมศึกษา 5 เรื่อง หลักธรรม ทางพระพุทธศาสนาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัย : เรวัต เอียดแก้ว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับครูโรงเรียนดงรักวิทยา ผู้วิจัย นายสุพจน์ ดำริห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงรักวิทยา

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสาวเยาวภา วรครุธครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทำงาน รายวิชางานประดิษฐ์ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาการประยุกต์งานประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านวรรณคดีไทย โดยประยุกต์ใช้เทคนิค CRIC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย : นางนิตนาท ศรีราตรี
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
บทคัดย่อ

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ผู้วิจัย : นางพรสวัสดิ์ บุญหนัก

รายงานการพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ผู้วิจัย นางสีดา ดอนเหลือม

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา ง23203 การปลูกพืชผักทั่วไป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี โดยใช้ชุดการเรียนร่วมกับวิธีสอนแบบเน้นทักษะปฏิบัติ ผู้วิจัย : นางสมบัลย์ แก้วงาม

รายงานการสร้างและการใช้บทเรียนโมดูล รายวิชา ง21101 การงานอาชีพ 1 หน่วยการเรียนรู้ การดูแลรักษาบ้าน และอาหารกับการดํารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสมบัลย์ แก้วงาม

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแต่งคำประพันธ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม ผู้วิจัย : นางยุพิน โสพัฒน์

รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ผู้วิจัย นายศึก ลูกอินทร์

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมเชาวน์ปัญญานักเรียนโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม ผู้วิจัย นายรุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม

รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้วิจัย : นายรุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชันกำลังสองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดการสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ผู้วิจัย : นางกัลยาวีร์ เอกวารีย์ โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยหลักการซิปปา ร่วมกับการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสารคดีท่องเที่ยวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้วิจัย นางสยามต์ บุญชิต

ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความร่วมกับการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม ผู้วิจัย : นางยุพิน โสพัฒน์

การพัฒนาครูด้วยกระบวนการนิเทศภายในเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตย โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

การพัฒนากิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง ลำดับและอนุกรม

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
705
สัปดาห์นี้ :
5,731
เดือนนี้ :
25,720
ทั้งหมด :
454,457

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]