องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

แผนการใช้จ่าย/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายงานรายรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ประจำเดือนตลุาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ประจำเดือนตลุาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

แผนการใช้จ่ายเงินรวม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2563
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม -มีนาคม 2562
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2561

เปรียบเทียบแผนการใช้จ่ายเงินรวม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2564
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2563
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน-มิถุนายน 2563
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2563

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

รายงานการใช้จ่ายจริง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1 : ดาวน์โหลด

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
75
สัปดาห์นี้ :
4,490
เดือนนี้ :
11,689
ทั้งหมด :
413,556

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]