องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

รายงานติดตามผลและการประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายใต้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายใต้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.ศรีสะเกษ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบจ.ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1-2 (รอบ 6 เดือน)
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2565)

รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
รายงานติดตามประเมินผลไตรมาสที่ 1-4 ปีงบประมาณ 2565
รายงานติดตามประเมินผลไตรมาสที่ 1-3 ปีงบประมาณ 2565
สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
ไตรมาส ที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปผลการติดตามโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1-4 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

การติดตามการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564)
รายงานการติดตามผลการดำเนินการโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ไตรมาสที่ 3 (1ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานการติดตามผลการดำเนินการโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ( 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 )

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.62).pdf

รางานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.63).pdf

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2561-30 กันยายน 2561)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2560-30 กันยายน 2560)

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
668
สัปดาห์นี้ :
5,694
เดือนนี้ :
25,683
ทั้งหมด :
454,420

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]