องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

งานสารบรรณ

ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตร "การสร้างความเป็นเลิศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมแพลตฟอร์มการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารบ้านเมืองที่ดีสู่กา

ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste School

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้เท่าทันและป้องกันยาเสพติด

ประชาสัมพันธ์เพลงเพื่อสร้างรับรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด

ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรฯ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำสั่งควบคุมโรค มอบหมายผู้มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างภูมิคุ้มกันโรค กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จัดกิจกรรมเข้าค่ายแสดง FLAS MOP DANCERCISE

โครงการ To be number one

ประกวดสื่อโทษของกัญชา ชมรมสื่อดีดิจิทัล

เรื่อง เอกสารแนบการประเมินมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565

"เทคนิค แนวทางปฏิบัติกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันป้องกันจมน้ำโลก

การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรส่วนท้องถิ่น

แนวทางการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มาตรการและข้อแนะนำการปฏิบัติตัว ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ฉบับที่ 3/2565

แนวทางการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มาตรการและข้อแนะนำการปฏิบัติตัว ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ฉบับที่ 2/2565

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เร่งดำเนินมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนระบาด

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าเรียนหลักสูตร์ออนไลน์ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมMOOC ANAMAI รุ่นที่1 ปี2565 (1)

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าเรียนหลักสูตร์ออนไลน์ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมMOOC ANAMAI รุ่นที่1 ปี2565 (2)

แนวทางการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ฉบับที่ 1/2565 และมาตรการข้อแนะนำการปฏิบัติตัวในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ฉบับที่ 1/2565

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเปิดเรียนแบบ On Site อยู่ได้กับโควิดในสถานศึกษา

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2565

การกำกับดูแลการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน.pdf

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 1

บริจาคขวดน้ำพลาสติก

ประกาศนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศลงวันที่ 24 มกราคม 2565 จำนวน 3 ฉบับ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศลงวันที่ 24 มกราคม 2565 จำนวน 3 ฉบับ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดทำแผนความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา Covid-19

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์โควิด-19 แนวทางการจัดการผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ และแนวทางการตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด-19

เรื่อง การสำรวจสุขภาพนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ.2565

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมวิืชาการระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน "ผ่อดีดี" และร่วมโครงการของขวัญความมั่่นคงปลอดภัย จากคนไทยให้ชาว The Trinity Challenge PODD Project

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จรูป ในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2564

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ข้อสั่งการศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

ข้อสั่งการศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยา

ข้อกำหนดออกความตามในมาตรา๙แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘(ฉบับที่๓๙) ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ๒๕๖๔)

กฏหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แนวทางปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ขยายกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่

มาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แนวทางการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยเชื้อ SARS-CoV-2

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 17/2564 และ18/2564 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 35)

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เรื่อง "สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา" และ "ยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว"

ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 29 กรกฎคม 2564

ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอรายชื่อ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมเสาวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564

มาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประชาสัมพันธ์ เอกสาร "รู้จัก - รู้ใช้ ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit เพื่อตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยตนเอง "

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หายและกลับไปพักฟื้นที่บ้าน

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มาตราการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายและวิชาที่เกี่ยวข้องกับการมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine information and Management System)

มาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

มาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน IMD ปี 2564

การนำชุดแบบอักษรพระราชทาน"จุฬาภรณ์ลิขิต" บรรจุเป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทยแบบที่ 14

ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การเลิกค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

มาตราการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564

ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สรุปข้อสั่งการจากการประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

มาตราการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

บัญชีนวัตกรรมไทยฯ

ขอแจ้งรายชื่อประธานและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค 5 ฯ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณฯ

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564

การออกคำสั่งแยกกัก กักกัน ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ติดเชื้อสัมผัสเสี่ยงสูงกรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโควิด-19

ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

การประกาศวันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติให้เป็นวันสำคัญของชาติ

การประกาศวันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติให้เป็นวันสำคัญของชาติ https://www.pao-sisaket.go.th/upload/files/202106301450การประกาศวันจัดประชุมฯ.pdf

การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย https://www.pao-sisaket.go.th/upload/files/202106301453การมอบหมายอำนาจหน้าที่.pdf

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิค-19 (ศปก.ศบค.) ในการประชุม เมื่อวันที่ 3 และ 4 มิถุนายน 2564

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิค-19 (ศปก.ศบค.) ในการประชุม เมื่อวันที่ 6 และ 8 มิถุนายน 2564

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)

ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

แจ้งผลการประชุมของศุนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)

นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 จำนวน 3 ฉบับ

มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)

มาตรการควบคุมเคลื่อนย้ายแรงงาน

มาตรการควบคุมพื้นที่และการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การขอรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564

มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อกำหนดและคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนจัดซื้อข้าวสาร

ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563

แจ้งมาตรการศูนย์บริหารสถานการณ์กากรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)

ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)กระทรวงมหาดไทย

นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ฉบับ

แจ้งบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม 2563

บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ข้อกำหนด และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19)ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติฯ

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการและคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:Assessment : LPA) ประจำปี 2563

ขอแจ้งแนวทางในการใช้ป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน

นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 จำนวน 4 ฉบับ

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563

การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติแทน

แจ้งการเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2563

คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง มาตราการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19

ขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกฏหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หลักเกณฑ์การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

การปรับแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ

บัญชีนวัตกรรมไทย

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพิ่มเติม

ขอความร่วมมือในการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุในช่วงการขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากกรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุกรรมการเรียกเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดในที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมในที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในที่ทำการโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยืนคำขอรับบำเหน็จลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษในที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แจ้งการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ฯ

แนวทางการดำเนินการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ และ การกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่าง ๆ

การติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

แจ้งข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563

บัญชีนวัตกรรมไทย

การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)

บัญชีนวัตกรรมไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ซักซ้อมการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บัญชีนวัตกรรม

การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ บวร เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน พฤศจิกายน 2562

บัญชีนวัตกรรมไทย

ขอเชิญชมเชียร์และให้กำลังใจแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ขอซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับไต้หวัน

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งจองเหรียญ "พระพุทธโสธร" หลังปีสิบสองนักษัตร และพญาครุฑ รุ่น "ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ"

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมงคลพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจำลอง และเหรียญรุ่น "ชินราชาเสนารักษ์"

แนวทางการปฏิบัติราชการในคราวประชุมกรมการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนตุลาคม 2562

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณ์พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ.2562

การจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปการประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ เพื่อการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อบังคับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2562

ขอความอนุเคราะห์สำหรับโครงการค่ายนิเทศศิลป์เพาะช่างอาสาพัฒนาโรงเรียนฯ

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งจองวัตถุมงคลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในโอกาสครบรอบ 30 ปี

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2562

การจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานที่ราชการ

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2562

การรักษาความปลอดภัยห้วงวันจัดงานพระราชพิธี วันหยุดราชการต่อเนื่อง และเทศกาลสำคัญ ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562

ซักซ้อมแนวทางการปฏฺบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และทีแก้ไขเพิ่มเติม

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน ตุลาคม 2562

รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขอความร่วมมือในการวางระบบการบริหารเอกสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สรุปผลการประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยแก่ผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562

ขอความร่วมมือในการวางระบบการบริหารเอกสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการประเมินผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
710
สัปดาห์นี้ :
5,736
เดือนนี้ :
25,725
ทั้งหมด :
454,462

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]