องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2569

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( 1 ตุลาคม 265 – 31 มีนาคม 2566)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

การพัฒนาบุคลากร
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผลการอบรม เทคนิค แนวทางปฏิบัติ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน
บัญชีรายละเอียดการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2565 (วันที่1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

การรับสมัครพนักงานจ้าง
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1)

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน(เพิ่มเติม) พ.ศ.2566
รายงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
ร้อยละะและฐานในกาคำนวณสำหรับการเลื่อนเงินดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
ร้อยละและฐานในการคำนวณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2565
ประกาศคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2565
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเยวกับกากำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ หลักเกณฑ์และเงื่อนใขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ.2565
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหรส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ หลักเกณฑ์และเงื่นไขเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2565
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2565
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2565

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และคณะกรรมการเลื่อนขั้น
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอนเงินดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเพิ่มค่าลูกจ้างประจำสังกัดสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำสังกัดสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนงินดือนข้าราขการครูและบุคสากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำสังกัตสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำสังกัดสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2
การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นข้าราชการและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/65
การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นข้าราชการและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/65
การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/65 (30 เม.ย.65 - 30 ก.ย. 65)
การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/65 (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)

คำสั่งรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
คำสั่งรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 168/66
คำสั่งรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 3228/65
คำสั่งรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 2666/65
คำสั่งรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 2312/65
คำสั่งรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 2138/65
คำสั่งรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 1263/65
คำสั่งรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 1111/65
คำสั่งรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 846/65
คำสั่งรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 695/65
คำสั่งรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 118/65
คำสั่งรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 2608/64
คำสั่งรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 2369/64
คำสั่งรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 1872/64

คำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 168/66
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 118/65

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง นโยบายคุณธรรม ความโปร่งใส และเจตจำนงสุจริตด้านการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 9 เมษายน 2564

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2564
ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561
ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 หมวด 7 การโอนและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น หมวด 8 การโอนและรับโอนข้าราชการประเภทอื่น
ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562
ประกาศ ก.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ.2564-2566)
ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 14 มกราคม 2558
ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546
ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศและการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546
ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 3 การพัฒนาข้าราชการ

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563
ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564
ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 พ.ศ. 2565
ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563
ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563
ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561
ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561

ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 หมวด 7 การโอนและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น หมวด 8 การโอนและรับโอนข้าราชการประเภทอื่น

ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 8 ตุลาคม 2563

การรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปการศึกษาอบรมหลักสูตรอำนวยท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ 30

การสรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดแนวทางการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 12 มิถุนายน 2563

การสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใสและความสุจริตในองค์กร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 2 มกราคม 2563

คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563)

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563

การรายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563

การรายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562

รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562

คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2552

แบบฟอร์มการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รายงานการประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง ครั้งที่ 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563)

แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

แนวทางการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561- 2563)

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง นโยบายคุณธรรม ความโปร่งใส และเจตจำนงการบริหารงานความสุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2561

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
698
สัปดาห์นี้ :
5,724
เดือนนี้ :
25,713
ทั้งหมด :
454,450

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]