องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

อบจ.ศรีสะเกษ ออกตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๖

17 กุมภาพันธ์ 2566

อบจ.ศรีสะเกษ ออกตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๖

----------------------------------------

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. #นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมาย นางกมลลักษณ์ ผุยคำสิงห์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นางรัตน์ชฏาภรณ์ พรหมทา หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล ซึ่งมีคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกองสาธารนสุข องค์การบริหารจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตัวแทนจาก อสม.ใกล้เคียง ออกตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการฟื้นฟูศักยภาพ Care Giver จังหวัดศรีสะเกษ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

โดยการดำเนินการดังกล่าวทำให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ และสามารถประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ การนำผลสำเร็จ ปัญหา อุปสรรคขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษไปใช้ในการปรับปรุง วางแผนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากกรณีมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษสามารถนำผลที่ได้ จากการตรวจติดตามฯ โครงการเป็นข้อมูลแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในปีงบประมาณต่อไป


ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
558
สัปดาห์นี้ :
5,985
เดือนนี้ :
18,285
ทั้งหมด :
288,586

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]