องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

อบจ.ศรีสะเกษ อบรมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวรสำนักงานปลัดกระทรวง

29 พฤษภาคม 2566

อบจ.ศรีสะเกษ อบรมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวรสำนักงานปลัดกระทรวง

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวรภัทภร สายเย็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวรสำนักงานปลัดกระทรวง โดยมีข้าราชการ ผู้อำนวยการ รพ.สต. บุคลากร เจ้าหน้าที่ รพ.สต.สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และคณะวิทยากรจากสำนักคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

นางสาวรภัทภร สายเย็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการกำหนดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่งผลทำให้การคำนวณคำเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ดังกล่าวแสดงไว้ไม่ถูกต้อง และได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้งบการเงินแสดงยอดที่ถูกต้อง และผลการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นั้น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวรของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีข้อมูลสินทรัพย์ถาวรและอายุการใช้งานที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์จริง เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรของกรมบัญชีกลาง และเพื่อให้การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงจัดการฝึกอบรมซักซ้อมความเข้าใจในครั้งนี้ขึ้น เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน


ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
54
สัปดาห์นี้ :
4,469
เดือนนี้ :
11,668
ทั้งหมด :
413,535

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]