องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา

2 มิถุนายน 2566

อบจ.ศรีสะเกษ ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ บ้านใหม่สามัคคี - ป่าช้าโกนกระเปอร์ – บ้านตะเคียนกลา ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ #นายวิชิต_ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางกมลลักษณ์ ผุยคำสิงห์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นายสุนันท์ สร้างหล่อ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ้อมบำรุง ซึ่งมีคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจติดตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 - ป่าข้าโกนกระเปอร์ - บ้านตะเคียนกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

โดยการดำเนินการดังกล่าวทำให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ และสามารถประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ การนำผลสำเร็จ ปัญหา อุปสรรคขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษไปใช้ในการปรับปรุง วางแผนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากกรณีมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษสามารถนำผลที่ได้ จากการตรวจติดตามฯ โครงการเป็นข้อมูลแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในปีงบประมาณต่อไป


ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
63
สัปดาห์นี้ :
4,478
เดือนนี้ :
11,677
ทั้งหมด :
413,544

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]