องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบสื่อประสม เพื่อสร้างเสริมความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราษีไศล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

14 มิถุนายน 2565

ด้วย นายยิ่งวัฒน์ พิสุทธิ์จิระธาดา ตำแหน่งครู โรงเรียนราษีไศล สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบสื่อประสม เพื่อสร้างเสริมความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราษีไศล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้การจัดทำผลงานทางวิชาการเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหรือผู้ที่สนใจจึงได้จัดส่งผลงานมาเพื่อเผยแพร่

บัดนี้ โรงเรียนได้ทดลองใช้ผลงานดังกล่าวกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ 4 ปรากฏว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับระดับชั้น จึงขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ https://www.pao-sisaket.go.th/ รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ปรากฏตาม QR Code ที่แนบมาท้ายหนังสือฉบับนี้


เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1 : ดาวน์โหลด

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
29
สัปดาห์นี้ :
4,444
เดือนนี้ :
11,643
ทั้งหมด :
413,510

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]